2019/2020 - Компютърна графика и презентации (ИТ, математика и образователен мениджмънт - Смолян)

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom и да се присъедини към курс с код: xpd7o6w

Изпита (ликвидация) ще се проведе онлайн през Google Meet: https://meet.google.com/qip-vjku-dnx
Проектите трябва да се предадат поне един ден преди изпита. На изпита се решава тест през Google Quiz.

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи компютърна мултимедийна презентация по предварително избрана тема свързана с курса (Темата задължително се избира и уточнява по време на упражненията).

Вие трябва да:

 • разработите презентация (по време на семестъра) по избрана от вас тема свързана със съвременната Компютърна графика и нейните приложения (методи, алгоритми, хардуер, презентации и други). Препоръчителен обем 20-30 слайда и времетраене около 10 мин.
 • положите тест (на изпита) с въпроси по темите от конспекта.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите свързани с презентациите), така и структурата и съдържанието на презентациите. Задължително е да включите в презентациите си изображения - илюстрации във векторен и в растерен формат. От значение е и убедителността и пълнотата на изложението.

Вие получавате точки както следва:

 • Презентация (трябва да бъде предадена преди изпита)
  • Оформление (5 точки)
  • Съдържание (15 точки)
 • Тест (на изпита)
  • Максимум (20 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава след предадена презентация и/или решен тест. Предаването на презентациите задължително трябва да става на служебния ми e-mail адрес (има го в сайта на ФМИ), като презентацията трябва да бъде архивирана в един архивен файл. Архива трябва да е с име ВашиятФакултетенНомер-ВашетоИме.zip (zip, rar или някой друг широко известен формат). Презентациите може да се разработят с помощта на произволен програмен продукт (PowerPoint, OpenOffice, Keynote са възможен, но не задължителен избор). Презентации неотговарящи на изискванията или непредадени по описания начин няма да бъдат проверявани и оценявани!

Литература

 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • Софтпрес "PowerPoint 2003 - в лесни стъпки", 2005 г., 224 стр., ISBN 9-546-85383-6
 • Софтпрес "PowerPoint 2007 - в лесни стъпки", 2008 г., 176 стр., ISBN 9-789-54685659-3
 • Joyce Cox, Joan Lambert "Microsoft Office PowerPoint 2007 Step by Step", 2007 г., 368 стр., ISBN 9-780-73562301-9
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.
 • и други.

Помощни материали