2016/2017 - Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика)

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи проект по Компютърна графика или Презентация по зададена предварително тема.

 • Проекта трябва да представлява диалогова система за графично моделиране (графичен редактор) с примитиви от векторен тип. Може да се работи самостоятелно или в групи по двама. Може да се използва произволен език за програмиране (за предпочитане обектно ориентиран), както и произволна графична библиотека. Диалоговата система за графично (2D) моделиране трябра да бъде със следните функционални възможности:
  1. Изграждане на изображение от различни графични примитиви (векторни) – например точки, отсечки, многоъгълници, елипси и др.; (3 точки)
  2. Визуализация на примитивите на базата на техните визуализационни характеристики като цвят, дебелина на линия, прозрачност и др.; (3 точки)
  3. Указване на графичен примитив от изображението; (4 точки)
  4. Манипулиране с графични примитиви – например, преместване, завъртане, мащабиране и др.; (3 точки)
  5. Създаване на структура на изображението чрез йерархично групиране, т.е. създаване на групи от примитиви и/или други групи; (5 точки)
  6. Манипулиране с групи – например, преместване, завъртане, мащабиране, различни видове разгрупиране и др.; (5 точки)
  7. Различни начини за определяне на характеристики на обектите от изображението – например задаване на цвят чрез името му, именуване на обектите от изображението и др.; (2.5 точки)
  8. Различни начини на задаване на операциите от потребителя – например чрез меню, бутони, мишка и др.; (2.5 точки)
  9. Поддръжка от богат набор от операции за редактиране на изображение като добавяне на елементи, отстраняване на елементи, копиране, актуализация на характеристики, йерархично групиране и разгрупиране и др.; (2.5 точки)
  10. Различни възможности за избор на обект(и) от изображението; (2.5 точки)
  11. Използване на многопрозоречна техника за поддръжка на няколко изгледа на едно и също изображение, както и за работа с няколко изображения едновременно; (бонус 5 точки)
  12. Различни възможности за четене/запис на модела на изображението от/на външен носител. (10 точки)
 • Темата на презентацията е свързана с учебния материал, съвременните алгоритми за визуализация, съвременни представящи схеми, хардуер и други. Темата се уточнява предварително в началото и повреме на упражненията. Работи се самостоятелно. Презентацията може да бъде разработена на PowerPoint или друг алалогичен продукт. Представянето и защитата на презентацията става по време на практическата част от изпита. (15 точки)

Критерии за оценяване

Практическата оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава на практическата част от изпита при решена задача (задачата се състои в промяна на разработения проект в определена насока) и при представен проект или при защитена презентация.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проекта си през семестъра. Работата задължително става с използването на SVN сървъра на ФМИ (повече информация за достъпа и начина на използването на тази система за контрол на версиите вижте сайта на сървъра тук). Всеки студент ще получи име и парола за достъп до своето SVN хранилище (repository) на първото упражнение. Тази учебна година работата в SVN не е задължително за спец. Математика и информатика.

Когато по един проект се работи от двама души, то те трябва да използват хранилището на единия, като другия бива присъединен с право за достъп, чрез интерфейса на SVN сървъра описан по-горе.

Очаква се в хранилището да бъдат качени всички съществени промени от началото на развитие на проекта до окончателното му завършване. Всеки решава дали да изпраща промените (commit) си в сървъра по-често или по-рядко, но задължително по всеки проект трябва да има поне 4 commit-а в течение на семестъра: В началото при съзадване на празен проект (или съответния стартов проект от помощните материали, ако такъв ще бъде използван), през 5-та седмица на триместъра, през 8-ма седмица и 10-та седмица. Състоянието на проекта в тези версии може да окаже влияние върху общия брой на точките, които ще получите. От 10-та седмица до изпита всеки може да продължи работата си по проекта и съответно да продължава да качва промени в хранилището.

Очаква се проекта да се намира в подпапка trunk/CGProject на SVN хранилището. Той трябва да е във вид готов за сваляне и компилация. Проекти не отговарящи на това изискване няма да бъдат проверявани и оценявани.

На изпита всеки ще използва последното състояние на работното копие, като след решение на задачата трябва да я качи като нова версия в хранилището.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. преписване от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед и експерементиране с проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните" части от код), в допълнение на това ще бъде публикуван списък с провинилите се студенти, както и ще се вземат всички други мерки в съответствие с Регламента за реакция при нечестни прояви.

Литература

 • Д. Димов, А. Пенев, "Ръководство за упражнения по компютърна графика", Пловдивско унуверситетско издателство, 2002;
 • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско унуверситетско издателство, 1999;
 • СофтПрес, "PowerPoint 2007 в лесни стъпки", 2008, ISBN 9789546857361;
 • СофтПрес, "PowerPoint 2003 в лесни стъпки", 2005, ISBN 9789546853837;
 • и други.

Помощни материали

ПрегледAttachmentРазмер
draw2016.zip2.66 MB
primer2016.ppt1.48 MB