2021/2022 - Същност на виртуализацията (Технология на софтуерното производство и внедряване)

Анотация

Курсът въвежда студентите в съвременните системи за виртуализация. Разгледани са основните видове виртуализации, както и техните приложения, предимства и недостатъци. Акцентира се на съвременните подходи за хардуерно ускорена виртуализация. Студентите се запознават теоретично и практически с жизненият цикъл на виртуалните машини, както и с основните параметри при създаването и поддръжката им. Разглеждат се средства за автоматизираното създаване и администрация на Виртуални машини и Софтуерни контейнери, както и базовите възможности за оркестрация на системи изградени от тях.

Изисквания

По време на семестъра всеки студент трябва да разработи проекти/домашни, които носят общо до 20 точки. На изпита се решава тест, който носи до 20 точки.

Критерии за оценяване

Крайната оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава на изпита при решен тест и/или представени проекти/домашни.

Работа през семестъра

Всеки судент е длъжен да работи по проектите и домашните си през семестъра.

Проектите и домашните трябва да трябва да съдържа всички файлове необходими за проверка на работата и оценяването на съответното задание, както и да бъдат предадени през системата на Google Classroom. Проекти неотговарящи на изискванията за предаване (включително и при неспазени срокове) няма да бъдат проверявани.

Домашните и проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните"), в допълнение на това ще бъде публикуван списък с провинилите се студенти, както и ще се вземат всички други мерки в съответствие с Регламента за реакция при нечестни прояви.

Софтуер

 • VirtualBox
 • Vagrant
 • Литература

  • Portnoy M., Virtualization Essentials (2nd Edition), Sybex, 2016, ISBN: 1119267722
  • Bugnion E., Nieh J., Tsafrir D., Hardware and Software Support for Virtualization, Morgan & Claypool Publishers, 2017, ISBN: 1627056939
  • Robinson T., Building Virtual Machine Labs: A Hands-On Guide, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, ISBN: 1546932631
  • Chirammal H., Mukhedkar P., Vettathu A., Mastering KVM Virtualization, Packt Publishing, 2016, ISBN: 1784399051
  • Krochmalski J., Developing with Docker, Packt Publishing, 2016, ISBN: 1786466333
  • Poulton N., The Kubernetes Book, 2017, ISBN: 1521823634
  • Fleming S., DevOps & Microservices Handbook, 2018, ISBN: 1717590071
  • и други.

  Помощни материали