2017/2018 - Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии)

Теми и Оценки

1. Теми (задочно)   Текущи оценки (задочно)   Поправка (задочно)

2. Теми (редовно)   Текущи оценки (редовно)   Поправка (редовно)

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи две компютърни мултимедийни презентации по предварително избрани теми свързани с курса (Темите задължително се избират и уточняват по време на упражненията). Език на презентациите - български.

Вие трябва да:

 • разработите презентация по избрана тема от лекционния курс (виж учебника по Компютърна графика). Препоръчителен обем 10-15 слайда и не повече от 5-10 мин;
 • разработите втората презентация по избрана от вас тема свързана със съвременната Компютърна графика и нейните приложения (методи, алгоритми, хардуер, презентации и други). Препоръчителен обем 10-20 слайда и времетраене около 10 мин.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите свързани с презентациите), така и структурата, времетраенето и съдържанието на презентациите. Задължително е да включите в презентациите си изображения - илюстрации във векторен и в растерен формат. От значение е и убедителността и пълнотата на изложението пред публика.

Вие получавате точки както следва:

 • Първа презентация
  • Oформление (5 точки)
  • Съдържание (5 точки)
 • Втора презентация
  • Оформление (5 точки)
  • Съдържание (15 точки)
  • Представяне/Защита (10 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава след предадени и защитени презентации. Предаването на презентациите задължително трябва да става на служебния ми e-mail адрес (има го в сайта на ФМИ), като двете презентации трябва да бъдат архивирани в един архивен файл. Архива трябва да е с име ВашиятФакултетенНомер-ВашетоИме.zip (zip, rar или някой друг широко известен формат). Презентациите може да се разработят с помощта на произволен програмен продукт (PowerPoint, OpenOffice, Keynote са възможен, но не задължителен избор). Презентации неотговарящи на изискванията или непредадени по описания начин няма да бъдат проверявани и оценявани!

Литература

 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • Софтпрес "PowerPoint 2003 - в лесни стъпки", 2005 г., 224 стр., ISBN 9-546-85383-6
 • Софтпрес "PowerPoint 2007 - в лесни стъпки", 2008 г., 176 стр., ISBN 9-789-54685659-3
 • Joyce Cox, Joan Lambert "Microsoft Office PowerPoint 2007 Step by Step", 2007 г., 368 стр., ISBN 9-780-73562301-9
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.
 • и други.

Помощни материали