2018/2019 - Дизайн на 3D модели (Софтуерни техннологии и дизайн)

Внимание!

Дати и Оценки

1. Задочно: Текущи оценки   

2. Редовно: Текущи оценки   Поправка

Анотация

Курсът запознава с основите на 3D моделирането. Разглеждат се основни понятия, модели, представяния и принципи при създаването на 3D модели. Акцентира се на съвременните техники за създаване на модели базирани на т.нар. Гранично представяне (B-Rep) и Конструктивна геометрия на твърди тела (CSG). Някои от разглежданите въпроси са: Граф на сцената, моделиране на повърхности и тела, NURBS повърхнини, светлинни източници, материали, текстури, BRDF, 3D анимация, моделиране на специални 3D ефекти (системи от частици и др.), фото-реалистична визуализация на 3D модели и др. Студентите се обучават в използването на съвременни програмни средства за 3D моделиране (като Blender, 3DS Max, Maya и др). Обучението е проектно базирано и всеки студент трябва да развие собствен проект (създаване на 3D модел), като постепенно се запознава с различните техники, похвати и програмни средства. Текущата оценка се формира на базата на работата през семестъра и представения проект.

Изисквания

По време на семестъра всеки студент трябва да разработи проект - 3D модел. Проекта трябва да представлява 3D модел по зададени предварително изисквания (30 точки). Последното занятие всеки представя проекта си и защитава разработката си (10 точки).

Темата на проекта е: Създаване на тримерен модел на "Морска раковина" - виж примерните снимки в помощните материали по долу.

Модела трябва да е създаден с някоя от системите за 3D моделиране (като Blender, 3DS Max, Maya и др.) и трябва да съдържа следните елементи:

 • Тримерна геометрия на модела; (10 точки)
 • UV Map и Текстури; (10 точки)
 • Материали на различните елементи на модела; (10 точки)

Критерии за оценяване

Крайната оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава по време на последното занятие (упражнение) при предварително предаден проект и представен/защитен проект.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проекта си през семестъра.

Проектите се предават предварително (преди последното упражнение) по имейл (ако всичко е наред до 1-2 дни задължително ще получите потвърждение). Проекта трябва да съдържа всички файлове необходими за отваряне и разглеждане на модела в съответния продукт, заедно с няколко визуализирани изгледа на модела от подходящи гледни точки. Файловете да са архивирани в един архив с име факултетния номер на студента. Проекти неотговарящи на изискванията за предаване (включително и при неспазени срокове) няма да бъдат проверявани.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните"), в допълнение на това ще бъде публикуван списък с провинилите се студенти, както и ще се вземат всички други мерки в съответствие с Регламента за реакция при нечестни прояви.

Литература

 • William Vaughan, "Digital Modeling", New Riders, 2012, 432 pages, ISBN 978-0321700896;
 • Justin John Hay, "3D Modeling: Blender Basics by Example", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012, 246 pages, ISBN 978-1478370550;
 • Thomas Mooney, "3ds Max Speed Modeling for 3D Artists", Packt Publishing, 2012, 422 pages, ISBN 978-1849692366;
 • Roland Hess, "Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6", Focal Press, 2010, 404 pages, ISBN 978-0240814308;
 • Jonathan Williamson, "Character Development in Blender 2.5", Cengage Learning PTR, 2011, 496 pages, ISBN 978-1435456259;
 • Eric Keller, "Maya Visual Effects The Innovator's Guide: Autodesk Official Press", Sybex, 2013, 400 pages, ISBN 978-1118441602;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2013", Sybex, 2012, 648 pages, ISBN 978-1118130568;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2014": Autodesk Official Press, Sybex, 2013, 672 pages, ISBN 978-1118574904;
 • A. P. Godse, "Computer Graphics", Technical Publications, 2009, 564 pages, ISBN 8-184-31737-9;
 • Peter Shirley, Steve Marschner, "Fundamentals of Computer Graphics", A K Peters, 2009, 752 pages, ISBN 1-568-81469-0;
 • John Vince, "Mathematics for Computer Graphics" (3rd Edition), Springer, 2010, 293 pages, ISBN 1-849-96022-4;
 • Д. Мекеров, "Линейна алгебра и аналитична геометрия: За студентите от ПУ Паисий Хилендарски", Унив. изд. Паисий хилендарски, 1997, 260 стр., ISBN 9-544-23115-3.
 • https://www.blender.org/manual/
 • и други.

Помощни материали