2017/2018 - Графични стандарти: OpenGL (избираема)

Внимание!

Поправка по дисциплината ще се проведе по време на ликвидационната сесия на 18.096.2018 от 9:00 в 446 к.з.

Анотация

Курсът разглежда основите на стандарта OpenGL (OpenGL 2.1, GLU 1.3, OpenGL Shading Language 1.2 и др.), както и начините на приложението му. Използват се конкретни реализации на интерфейсните библиотеки на езиците за програмиране C, C#, Java и Delphi. Някои от по-важните разглеждани области са: моделиране на тримерни тела и сцени, геометрични преобразувания, работа с цветове и прозрачност, материали, светлинни източници и модели на осветяване, текстури, работа с буфери, права и обратна връзка (Rendering, Select и Feedback), разширения на стандарта, основите на OpenGL Shading Language, профили, deprecation model, NURBS криви и повърхнини и др. Засягат се някои основни елементи и от WebGL, OpenGL ES и по-новите версии на OpenGL. По време на курса студентите реализират множество примери базирани на OpenGL.

Изисквания

Всеки студент трябва да посещава занятията по OpenGL. Добре е студентите да се запознаят и с допълнителните препоръчвани материали и книги.

Критерии за оценяване

По време на последното занятие всеки студент трябва да разработи кратка програма използваща възможностите на OpenGL. Заданието се дава в началото на това занятие. Може да се ползват всякакви материали (с изключение на чужда помощ). Време за работа 1 час.

Вие получавате точки както следва:

 • Главна програма и основни инициализации на OpenGL (5 точки)
 • Анимация (5 точки)
 • Трансформации (5 точки)
 • Използване на текстури (15 точки)
 • Светлинни източници и други (10 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила).

Литература

 • Д. Димов, А. Пенев, "Ръководство за упражнения по компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2002 г., 142 стр., ISBN 9-544-23263-X;
 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • Shreiner D., The Khronos OpenGL ARB Working Group "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1 (7th Edition)", Addison-Wesley Professional, 2009 г., 936 стр., ISBN 978-0-321-55262-4, (The Red Book)
 • Rost R., Licea-KaneShreiner B. "OpenGL Shading Language (3rd Edition)", Addison-Wesley Professional, 2009 г., 792 стр., ISBN 978-0-321-63763-5, (The Orange Book)
 • OpenGL Architecture Review Board, Shreiner D. "OpenGL(R) Reference Manual: The Official Reference Document to OpenGL, Version 1.4 (4th Edition)", Addison-Wesley Professional, 2004 г., 784 стр., ISBN 978-0-321-17383-6, (The Blue Book)
 • http://www.opengl.org
 • http://www.khronos.org
 • http://www.glprogramming.com/red
 • http://www.glprogramming.com/blue
 • http://nehe.gamedev.net
 • http://www.opengl.org.ru
 • http://www.sumantaguha.com/files/materials/installGuide.pdf
 • и други.

Помощни материали