2019/2020 - Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии)

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom и да се присъедини към курс с код: berjzh3

Ликвидация - Проектите трябва да бъдат предадени поне един ден преди изпита. На изпита който желае може да презентира втората си презентация. Крайната оценка се формира съгласно обявените предварително критерии и се вписва в протокола.

Анотация

Целта на тази учебна дисциплина е студентите да усвоят основите на компютърната графика, диалоговите графични системи, геометричното моделиране, графичните файлови формати, цветовите модели, алгоритмите за визуализация, анимацията, презентациите и др. В практическата част се акцентира върху създаване на визуални материали и презентации на части от теоретичния материал и друга избрана свързана с него област с помощта на подходящи софтуерни системи.

Лекции и упражнения

Лекциите ще намерите в Google Classroom. В помощните материали може да намерите презентациите към лекциите.

Упражнениета ще се провеждат неприсъствено и самостоятелно (етапи 1 и 2). Три са основните етапи:

 1. Избор на теми (всеки може да намери темите по които трябва да работи в помощните материали);
 2. Работа по презентациите;
 3. Въпроси и обсъждане на възможни проблеми свързани с разработката на проектите (презентациите) - онлайн т.е. ще отговарям на въпроси по e-mail и др. средства.

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи две компютърни мултимедийни презентации по предварително избрани теми свързани с курса (Тази година темите ще бъдат избрани служебно). Език на презентациите - български.

Вие трябва да:

 • разработите презентация по избрана тема от лекционния курс (виж учебника по Компютърна графика). Препоръчителен обем 10-15 слайда и не повече от 5-10 мин;
 • разработите втората презентация по избрана от вас тема свързана със съвременната Компютърна графика и нейните приложения (методи, алгоритми, хардуер, презентации и други). Препоръчителен обем 10-20 слайда и времетраене около 10 мин.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите свързани с презентациите), така и структурата, времетраенето и съдържанието на презентациите. Задължително е да включите в презентациите си изображения - илюстрации във векторен и в растерен формат. От значение е и убедителността и пълнотата на изложението пред публика.

Вие получавате точки както следва:

 • Първа презентация
  • Oформление (5 точки)
  • Съдържание (5 точки)
 • Втора презентация
  • Оформление (5 точки)
  • Съдържание (15 точки)
  • Представяне/Защита (10 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава след предадени и защитени презентации. Предаването на презентациите трябва да стане чрез Google Classroom (Повече подробности може да видите след като си направите регистрация там и се присъедините към курса). Защитата на презентациите ще бъде уточнено допълнително, но няма е по-рано от поне два месеца.

Презентациите може да се разработят с помощта на произволен програмен продукт (PowerPoint, OpenOffice, Keynote са възможен, но не задължителен избор). Презентации неотговарящи на изискванията или непредадени по описания начин няма да бъдат проверявани и оценявани!

Литература

 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • Софтпрес "PowerPoint 2003 - в лесни стъпки", 2005 г., 224 стр., ISBN 9-546-85383-6
 • Софтпрес "PowerPoint 2007 - в лесни стъпки", 2008 г., 176 стр., ISBN 9-789-54685659-3
 • Joyce Cox, Joan Lambert "Microsoft Office PowerPoint 2007 Step by Step", 2007 г., 368 стр., ISBN 9-780-73562301-9
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.
 • и други.

Помощни материали