2011/2012 - Компютърна графика (Информатика)

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи проект по Компютърна графика. Проекта трябва да представлява диалогова система за графично моделиране (графичен редактор) с примитиви от векторен тип. Диалоговата система за графично (2D) моделиране трябра да бъде със следните функционални възможности:

 1. Изграждане на изображение от различни графични примитиви (векторни) – например точки, отсечки, многоъгълници, елипси и др.; (2.5 точки)
 2. Визуализация на примитивите на базата на техните визуализационни характеристики като цвят, дебелина на линия, прозрачност и др.; (2.5 точки)
 3. Указване на графичен примитив от изображението; (2.5 точки)
 4. Манипулиране с графични примитиви – например, преместване, завъртане, мащабиране и др.; (2.5 точки)
 5. Създаване на структура на изображението чрез йерархично групиране, т.е. създаване на групи от примитиви и/или други групи; (5 точки)
 6. Манипулиране с групи – например, преместване, завъртане, мащабиране, различни видове разгрупиране и др.; (5 точки)
 7. Различни начини за определяне на характеристики на обектите от изображението – например задаване на цвят чрез името му, именуване на обектите от изображението и др.; (2.5 точки)
 8. Различни начини на задаване на операциите от потребителя – например чрез меню, бутони, мишка и др.; (2.5 точки)
 9. Поддръжка от богат набор от операции за редактиране на изображение като добавяне на елементи, отстраняване на елементи, копиране, актуализация на характеристики, йерархично групиране и разгрупиране и др.; (2.5 точки)
 10. Различни възможности за избор на обект(и) от изображението; (2.5 точки)
 11. Използване на многопрозоречна техника за поддръжка на няколко изгледа на едно и също изображение, както и за работа с няколко изображения едновременно; (бонус 5 точки)
 12. Различни възможности за четене/запис на модела на изображението от/на външен носител. (10 точки)

Вие можете да:

 • използвате произволен език за програмиране (за предпочитане обектно ориентиран);
 • използвате произволна среда за разработка;
 • използвате произволна операционната система;
 • работите самостоятелно или в групи от двама човека (на изпита всеки решава самостоятелно задачата);
 • използвате произволна графична библиотека; 
 • използвате стартовия проект (даден е в помощните материали), като основа за създаване на собствен проект;
 • обсъждате проблема, изискванията и материалите с всеки;

Вие НЕ можете да:

 • използвате проекти (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате проекти (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели;
 • използвате код, който не сте реализирали собственоръчно (с изключение на код от стартовия проект);

Критерии за оценяване

Оценката на проект се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава на практическата част от изпита при решена задача и при представен проект. Задачата се състои в промяна на разработения проект в определена насока.

Литература

 • Д. Димов, А. Пенев, "Ръководство за упражнения по компютърна графика", Пловдивско унуверситетско издателство, 2002;
 • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско унуверситетско издателство, 1999;
 • и други.

Помощни материали

ПрегледAttachmentРазмер
draw2011.zip2.66 MB