2017/2018 - Компютърна графика и презентации (ИТ, математика и образователен мениджмънт - Смолян)

Внимание!!!

Оценки

1. Оценки изпит

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи компютърна мултимедийна презентация по предварително избрана тема свързана с курса (Темата задължително се избира и уточнява по време на упражненията).

Вие трябва да:

 • разработите презентация (по време на семестъра) по избрана от вас тема свързана със съвременната Компютърна графика и нейните приложения (методи, алгоритми, хардуер, презентации и други). Препоръчителен обем 20-30 слайда и времетраене около 10 мин.
 • положите тест (на изпита) с въпроси по темите от конспекта.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите свързани с презентациите), така и структурата и съдържанието на презентациите. Задължително е да включите в презентациите си изображения - илюстрации във векторен и в растерен формат. От значение е и убедителността и пълнотата на изложението.

Вие получавате точки както следва:

 • Презентация (трябва да бъде предадена преди изпита)
  • Оформление (5 точки)
  • Съдържание (15 точки)
 • Тест (на изпита)
  • Максимум (20 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава след предадена презентация и/или решен тест. Предаването на презентациите задължително трябва да става на служебния ми e-mail адрес (има го в сайта на ФМИ), като презентацията трябва да бъде архивирана в един архивен файл. Архива трябва да е с име ВашиятФакултетенНомер-ВашетоИме.zip (zip, rar или някой друг широко известен формат). Презентациите може да се разработят с помощта на произволен програмен продукт (PowerPoint, OpenOffice, Keynote са възможен, но не задължителен избор). Презентации неотговарящи на изискванията или непредадени по описания начин няма да бъдат проверявани и оценявани!

Литература

 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • Софтпрес "PowerPoint 2003 - в лесни стъпки", 2005 г., 224 стр., ISBN 9-546-85383-6
 • Софтпрес "PowerPoint 2007 - в лесни стъпки", 2008 г., 176 стр., ISBN 9-789-54685659-3
 • Joyce Cox, Joan Lambert "Microsoft Office PowerPoint 2007 Step by Step", 2007 г., 368 стр., ISBN 9-780-73562301-9
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.
 • и други.

Помощни материали