2019/2020 - Управление на софтуерни контейнери в облака (Технология на софтуерното производство и внедряване)

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom и да се присъедини към курс с код: kdjy5lp

Анотация

Курсът въвежда студентите в теорията и практиката на системите за оркестрация на софтуерни контейнери. Разглежда се работата със системи за автоматизиране на внедряването, мащабирането и управлението на приложения изградени от микро-услуги. Съществуват различни системи от подобен род, но курса застъпва основно Kubernetes, която е дефакто стандарт в този клас. Тя намира приложение при работата от единични компютърни системи до големите комерсиални облаци на доставчиците на PaaS или IaaS услуги.

Изисквания

По време на семестъра всеки студент трябва да разработи проекти/домашни, които носят общо до 20 точки. На изпита се решава тест, който носи до 20 точки.

Критерии за оценяване

Крайната оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава на изпита при решен тест и/или представени проекти/домашни.

Работа през семестъра

Всеки судент е длъжен да работи по проектите и домашните си през семестъра.

Проектите и домашните трябва да трябва да съдържа всички файлове необходими за проверка на работата и оценяването на съответното задание. Проекти неотговарящи на изискванията за предаване (включително и при неспазени срокове) няма да бъдат проверявани.

Домашните и проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните"), в допълнение на това ще бъде публикуван списък с провинилите се студенти, както и ще се вземат всички други мерки в съответствие с Регламента за реакция при нечестни прояви.

Литература

  • Saito H., Lee H., Wu C., DevOps with Kubernetes: Accelerating software delivery with container orchestrators (2nd Edition), Packt Publishing, 2019, ISBN: 1789533996
  • Sayfan G., Mastering Kubernetes: Master the art of container management by using the power of Kubernetes (2nd Edition), Packt Publishing, 2018, ISBN: 1788999789
  • Fleming S., Kubernetes Handbook: Non-Programmer's Guide to Deploy Applications with Kubernetes, 2018, ISBN: 1724693263
  • Krochmalski J., Developing with Docker, Packt Publishing, 2016, ISBN: 1786466333
  • Poulton N., The Kubernetes Book, 2017, ISBN: 1521823634
  • и други.

Помощни материали

ПрегледAttachmentРазмер
konspekt-usko-2019-2020.pdf85.41 KB