2023/2024 - Дизайн на 3D модели (Софтуерни техннологии и дизайн)

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom със университетската си поща (т.е. с адрес завършващ на @uni-plovdiv.bg) и да се присъедини към курс с код: hc2otkv

Информация за лекциите, упражненията и други текущи ще може да намерите след присъединяаването си в Classroom.

Ако се наложи онлайн връзка ще ползваме Meet бутона "Присъединяване" горе в ляво в класрума на дисциплината. (за извънредни онлайн лекции, упражнения, изпити, консултации и др.)

Анотация

Курсът запознава с основите на 3D моделирането. Разглеждат се основни понятия, модели, представяния и принципи при създаването на 3D модели. Акцентира се на съвременните техники за създаване на модели базирани на т.нар. Гранично представяне (B-Rep) и Конструктивна геометрия на твърди тела (CSG). Някои от разглежданите въпроси са: Граф на сцената, моделиране на повърхности и тела, NURBS повърхнини, светлинни източници, материали, текстури, BRDF, 3D анимация, моделиране на специални 3D ефекти (системи от частици и др.), фото-реалистична визуализация на 3D модели и др. Студентите се обучават в използването на съвременни програмни средства за 3D моделиране (като Blender, 3DS Max, Maya и др). Обучението е проектно базирано и всеки студент трябва да развие собствен проект (създаване на 3D модел), като постепенно се запознава с различните техники, похвати и програмни средства. Текущата оценка се формира на базата на работата през семестъра и представения проект.

Изисквания

По време на семестъра всеки студент трябва да разработи проект - 3D модел. Проекта трябва да представлява 3D модел по зададени предварително изисквания (≈30 точки). Последното занятие всеки представя проекта си и защитава разработката си (10 точки).

Темата на проекта е създаване на тримерен модел сързан с "Прабългарите" - например различни артефакти от периода, сгради, хора, произведения на изкуството, снаряжение и др. ...

За да изберете конкретна тема на вашия проект (в рамките на общата тематика) вие трябва да се запознаете с историческия период, да изберете какво искате да моделирате, след което да се запознаете в детайли с него (да намерите повече визуална и текстова информация за него). Конкретния модел всеки студент задължително избира най-късно до второто упражнение. Не се допускат повтарящи се модели, както и такива, които не са одобрени от преподавателите. След избор на конкретна тема/модел не се допуска смяна на темата.

Модела трябва да е създаден с някоя от системите за 3D моделиране (като Blender, 3DS Max, Maya и др.) и трябва да съдържа следните елементи:

 • Тримерна геометрия на модела; (5-15 точки)
 • UV Map и Текстури; (10 точки)
 • Материали на различните елементи на модела; (5 точки)
 • Скелет, елементи от плат, системи частици и др. (10 точки)
 • Бонуси (до 10 точки)

Критерии за оценяване

Крайната оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава по време на последното занятие (упражнение) при предварително предаден проект и представен/защитен проект.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проекта си през семестъра.

Проектите се предават поне 3 дни предварително (преди последното упражнение/защитата или поправката/ликвидацията) през Google Classroom. За задочно обучение датата за получаване на текуща оценка няма да по време на последното практическо занятие, а ще бъде обявена допълнително (ще е по време на сесията). Проекта трябва да съдържа всички файлове необходими за отваряне и разглеждане на модела в съответния продукт, заедно с няколко визуализирани изгледа на модела от подходящи гледни точки, както и информационен файл съдържащ името на автора, факултетен номер, лиценз и други (виж info.txt файла в примерния проект). Файловете да са архивирани в един архив с име факултетния номер на студента (ВИЖ примерния файл в помощните материали 9999999999-ExampleName.zip). Проекти неотговарящи на изискванията за предаване (включително и при неспазени срокове) няма да бъдат проверявани.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните"), в допълнение на това ще бъде публикуван списък с провинилите се студенти, както и ще се вземат всички други мерки в съответствие с Регламента за реакция при нечестни прояви.

Софтуер

Литература

 • William Vaughan, "Digital Modeling", New Riders, 2012, 432 pages, ISBN 978-0321700896;
 • Justin John Hay, "3D Modeling: Blender Basics by Example", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012, 246 pages, ISBN 978-1478370550;
 • Thomas Mooney, "3ds Max Speed Modeling for 3D Artists", Packt Publishing, 2012, 422 pages, ISBN 978-1849692366;
 • Roland Hess, "Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6", Focal Press, 2010, 404 pages, ISBN 978-0240814308;
 • Jonathan Williamson, "Character Development in Blender 2.5", Cengage Learning PTR, 2011, 496 pages, ISBN 978-1435456259;
 • Eric Keller, "Maya Visual Effects The Innovator's Guide: Autodesk Official Press", Sybex, 2013, 400 pages, ISBN 978-1118441602;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2013", Sybex, 2012, 648 pages, ISBN 978-1118130568;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2014": Autodesk Official Press, Sybex, 2013, 672 pages, ISBN 978-1118574904;
 • A. P. Godse, "Computer Graphics", Technical Publications, 2009, 564 pages, ISBN 8-184-31737-9;
 • Peter Shirley, Steve Marschner, "Fundamentals of Computer Graphics", A K Peters, 2009, 752 pages, ISBN 1-568-81469-0;
 • John Vince, "Mathematics for Computer Graphics" (3rd Edition), Springer, 2010, 293 pages, ISBN 1-849-96022-4;
 • Д. Мекеров, "Линейна алгебра и аналитична геометрия: За студентите от ПУ Паисий Хилендарски", Унив. изд. Паисий хилендарски, 1997, 260 стр., ISBN 9-544-23115-3.
 • https://www.blender.org/manual/
 • и други.

Помощни материали