Проекти

F-Rep Designer

експериментална система за геометрично моделиране

Проектът представлява система за 3D моделиране базирана изцяло (и единствено) на т.нар. Функционално представяне (F-Rep). Основна цел е изследването на възможностите на представящата схема, както и изграждането на изцяло "mesh-free" система за моделиране. Визуализацията на моделите става чрез Ray tracing.

SolidV

инструментариум за създаване на мулти-моделни визуални езици за програмиране

Проектът възникна като визуална надстройка на SolidOpt. Основна цел е изследването на визуалните езици за програмиране. Експериментите са основно в насока Отвореност, Интерактивност и Динамичност на визуалните езици за програмиране.

SolidOpt.org

инструментариум за автоматизирана оптимизация на софтуерни приложения

Проектът SolidOpt предоставя инструменти, улесняващи изграждането на оптимизационни модули. SolidOpt предоставя също базова среда, чрез която могат да се зареждат оптимизационни модули, които биха могли да контролират оптималното използване на ресурсите на компютърната система. Различните представяния на целевото приложение улесняват реализацията на оптимизационни методи.

SolidOpt може да се използва като оптимизационен компилатор, използващ наличните оптимизационни методи и представяния. SolidOpt предоставя и декомпилатор в случай, че сорс кодът на целевото приложение не е наличен.

OpenF

инструментариум за създаване на отворени хибридни системи за геометрично моделиране

Проектът е основна част на докторската ми работа свързана с отворените хибридни схеми за геометрично моделиране. Съдържа няколко основни под-проекта: OpenF.Core – ядро за изграждане на системи базирани хибридни представящи схеми (включва Loader, Cache, Configuration, ResourceProvider, Services, Utilities); OpenRay - експериментален Ray tracer; OpenStudio - демонстрационна система за геометрично моделиране базирана на хибридна представяща схема. Основни представящи схеми реализирани в системата са B-Rep и F-Rep.

BuildView

система за тримерно сканиране на интериор

Проектът разглежда проблема свързан с цифровизация и визуализация на тримерни реални обекти, които потребителят иска да пренесе в киберпространството. Създаване, редактиране и визуализация на модели, които са получени от устройството Microsoft Kinect, са основната цел на "BuildView". С помощта на 3D скенер потребителят може да дигитализира сгради и предмети, които могат по-късно да бъдат обработвани от 3D софтуер (системи за геометрично моделиране). Използват се множество от филтри и алгоритми, които позволяват да бъде реконструирана границата на сканирания обект.