Проекти

Clad

Автоматично диференциране на C++ програми (LLVM/clang базиран)

Автоматичното диференциране (AD) избягва добре познатите ограничения в закръгленията и скоростта, от които страдат символното и числовото диференциране, чрез трансформиране на изходния код на функциите.
Clad позволява автоматично диференциране (AD) за C++. Той се основава на инфраструктурата на LLVM и е плъгин за компилатора на Clang. Clad се основава на трансформацията на изходния код. Като се има предвид изходният код на C++ на математическа функция, системата може да генерира автоматично C++ код за изчисляване на производната (производни) на функцията. Поддържат се forward-mode и reverse-mode.

F-Rep Designer

експериментална система за геометрично моделиране

Проектът представлява система за 3D моделиране базирана изцяло (и единствено) на т.нар. Функционално представяне (F-Rep). Основна цел е изследването на възможностите на представящата схема, както и изграждането на изцяло "mesh-free" система за моделиране. Визуализацията на моделите става чрез Ray tracing.

SolidV

инструментариум за създаване на мулти-моделни визуални езици за програмиране

Проектът възникна като визуална надстройка на SolidOpt. Основна цел е изследването на визуалните езици за програмиране. Експериментите са основно в насока Отвореност, Интерактивност и Динамичност на визуалните езици за програмиране.

SolidOpt.org

инструментариум за автоматизирана оптимизация на софтуерни приложения

Проектът SolidOpt предоставя инструменти, улесняващи изграждането на оптимизационни модули. SolidOpt предоставя също базова среда, чрез която могат да се зареждат оптимизационни модули, които биха могли да контролират оптималното използване на ресурсите на компютърната система. Различните представяния на целевото приложение улесняват реализацията на оптимизационни методи.

SolidOpt може да се използва като оптимизационен компилатор, използващ наличните оптимизационни методи и представяния. SolidOpt предоставя и декомпилатор в случай, че сорс кодът на целевото приложение не е наличен.

OpenF

инструментариум за създаване на отворени хибридни системи за геометрично моделиране

Проектът е основна част на докторската ми работа свързана с отворените хибридни схеми за геометрично моделиране. Съдържа няколко основни под-проекта: OpenF.Core – ядро за изграждане на системи базирани хибридни представящи схеми (включва Loader, Cache, Configuration, ResourceProvider, Services, Utilities); OpenRay - експериментален Ray tracer; OpenStudio - демонстрационна система за геометрично моделиране базирана на хибридна представяща схема. Основни представящи схеми реализирани в системата са B-Rep и F-Rep.