Автобиография

Александър Пенев

Александър Пенев

Роден съм на 08.12.1973 в гр. Пловдив, България.

Завърших висшето си образование в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 1996 г. със специалност "Математика – специализация информатика"

В момента съм доцент в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". В него постъпих на работа през 2000 г., където от 1994 г. до този момент бях хоноруван асистент.

Водил съм и водя лекции по "Компютърна графика", "Компютърна графика и ГПИ", "Компютърна графика и презентации", "Дизайн на 3D модели", "Създаване и обработка на видео и анимации", "Методи на транслация", "Паралелно програмиране", "Компютърни приложения в графичния дизайн", "Същност на виртуализацията", "Управление на софтуерни контейнери в облака" и др., както и упражнения по "Компютърна графика", "Компютърна графика и ГПИ", "Компютърна графика и презентации", "Дизайн на 3D модели", "Създаване и обработка на видео и анимации", "Методи на транслация", "Паралелно програмиране", "Компютърни приложения в графичния дизайн", "Същност на виртуализацията", "Управление на софтуерни контейнери в облака" "Графични стандарти: OpenGL" (избираема дисциплина), "Анализ и оптимизация на софтуерни приложения" (избираема дисциплина) и "Raytracing - фото реалистични изображения" (избираема дисциплина). Водил съм също и упражнения по "Семантика на езиците за програмиране", "Бази данни", "Изкуствен интелект", "Информационни системи", "Информатика I-част", "Операционни системи", "Практикуми по информатика" и други.

Съавтор съм на учебно помагало по Компютърна графика. Автор съм на множество научни статии, помощни електронни материали за лекции и упражнения по различни бакалавърски и магистърски курсове.

Научна тематика и интереси: Компютърна графика (геометрично моделиране, алгоритми за реалистична визуализация, OpenGL), Високо паралелни алгоритми и разпределени хетерогенни системи (базирани на OpenCL, CUDA, OpenMP и др.), Езици за програмиране, Визуални езици и среди за програмиране, Компилатори и оптимизация, Виртуализация, WEB приложения, Комбинаторика, Кибернетика, Роботика и др.

Образование

2013 г. Доктор по Информатика (PhD) на ФМИ на ПУ. Тема на дисертационния труд: "Отворени хибридни системи за геометрично моделиране"

1996 г. ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив, висше образование, образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: математика – специализация информатика; Дипломна работа на тема: "Един подход при описание на геометрична информация" защитена с отличен и докладвана на XXI Международна конференция "Информационни Технологии и Програмиране", гр. Пловдив.

1991 г. СОУ "П. К. Яворов" - Пловдив, средно-специално образование (спец. "Машини с ЦПУ и ГАПС").

1988 г. ЕСПУ "Н. Вапцаров" - Пловдив, средно образование.

1984 г. ОУ "Христо Данов" - Пловдив, основно образование.

Езици

Български – майчин език.

Руски – четене - отлично, писане - добро, разговор - добро.

Английски – четене - отлично, писане - добро, разговор - основно.

Трудов опит

от 2018 г. до сега Доцент във Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет. Водене на лекции по Компютърна графика и ГПИ, Създаване и обработка на видео и анимации, Дизайн на 3D модели, и др. Водене на упражнение по Компютърна Графика, Методи на транслация, Създаване и обработка на видео и анимации, Дизайн на 3D модели, Компютърна графика и ГПИ, OpenGL, Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, и др.

от 2005 г. до 2018 г. Главен асистент във Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет. Водене на упражнение по Компютърна Графика, Методи на транслация, Създаване и обработка на видео и анимации, Дизайн на 3D модели, Компютърна графика и ГПИ, OpenGL, Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, и др. Водене на лекции по Създаване и обработка на видео и анимации, Дизайн на 3D модели, Компютърна графика и ГПИ, и др.

от 2003 г. до 2005 г. Старши асистент във Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет. Водене на упражнение по Компютърна Графика, Методи на транслация, OpenGL, и др.

от 2000 г. до 2003 г. Асистент във Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет. Водене на упражнение по Компютърна Графика, Методи на транслация, OpenGL, и др.

...

от 1999 г. до 2000 г. Договор ПУ49ММ с фонд "Научни изследвания" към поделение "НПД" на ПУ "П. Хилендарски":

от 1998 г. до 2000 г. Хоноруван асистент по информатика в ПУ. Водени упражнения по: Семантика на езиците за програмиране, Компютърна графика, Операционни системи, Информационни системи, Практикуми по информатика.

от 1998 г. до 2000 г. АД "Битова техника" – Пловдив, Софтуер и хардуер, Системен администратор и Хардуерен консултант Дизайн, изграждане и настройка на компютърни мрежи; Поддръжка на компютърни системи и мрежа; Разработка на специализирани системни приложения.

от 1997 г. до 1998 г. Българска армия, Артилерийско въоръжение (военната служба)

от 2011 г. до сега Freelancer в областта на софтуерно проектиране и разработка. Основни дейности по проектирането, рализацията, внедряването и поддръжката на софтуерни системи (Специализирани Складови, Търговски и Производствени системи и др.), Участие в разработката на множество специализирани програмни системи, Разработка и поддръжка на сайтове и Web приложения.

от 1997 г. до 2011 г. СД "5Group", Софтуерна разработка, Главен софтуерен проектант и разработчик, и др. Проектант на множество софтуерни проекти (Специализирани Складови и търговски системи; Системи за контрол на достъпа и пожароизвестяване и др.), Участие в разработката на множество програмни системи.

от 1994 г. до 1997 г. Хоноруван асистент по информатика във ФМИ на ПУ. Водени упражнения по: Бази данни, Изкуствен интелект, Операционни системи, Компютърна графика, Информатика I-част.

...

от 1994 г. до 1995 г. Self employed. MS-DOS базиран framework за Текстов потребителски интерфейс, базиран на многопрозоречна техника.

от 1993 г. до 1994 г. Self employed. "Платно" – MS-DOS базирана графична система за анимирани демонстарации и презентации.

от 1991 г. до 1992 г. Self employed. MS-DOS базиран растерен графичен редактор (система за графично моделиране).

от 1989 г. до 1990 г. Self employed. Macro-Assembler/Disassembler (6502 Processor).

от 1989 г. до сега Self employed. Специалист и консултант в областта на информатиката и информационните технологии, съвременните развойни средства за разработка на софтуерни системи и методи на внедряване. Специализация в следните области на софтуерна разработка: Разпределени приложения в хетерогенна среда, Интернет и Интранет приложения за работа с бази данни, Управление на специализиран хардуер. Комерсиални и некомерсиални системи.

Други

Ръководство на дипломанти при разработка на актуални теоретични и теоретико-приложни проекти – ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски";

Ръководство на група за превод на софтуер с отворен код – FMA.

Участник в проекта SolidOpt.org

 

Езици за програмиране:

C#, Pascal (Object Pascal, Delphi, Free Pascal), C, C++, Basic, Assembler (80x86, 6502 и др.), PHP, Java, JavaScript, Action Script, Prolog, LISP и др.

 

Технологии и стандарти:

OpenGL, OpenCL, CUDA;

HTML/DHTML, CSS, WML, ASP, JSP, CMS, CGI, ISAPI, Flash, Flex;

SQL, Firebird/InterBase, MySQL, MS SQL Server, Paradox, NoSQL;

XML, XLST;

Client/Server, Distributed Applications, Thin Clients, CORBA, DCOM, Win32 API, ActiveX;

и др.

 

Библиотеки (frameworks и други):

.NET Framework, VCL, OpenGL, OpenCL, CUDA, GLScene, Drupal, Joomla и др.

 

Сертификати:

BrainBench (2000 г.): Delphi Programmer (master ниво), HTML Programmer, High IT Aptitude, Windows 98 Administrator, Internet Security Specialist, Computer Technician, Network Technician.

 

Списък на някои от по-големите проекти, които съм проектирал, разработвал и поддържал или съм участвал в екип:

 • "Вградено приложение за контрол на медицински лазер" за "Институт по Приложна Физика" – 1990-1991 г.
 • "MS-DOS базирана Електрона таблица" за "Албега" ООД – 1991-1993 г.
 • "Контрол на пожароизвестителна система" за "Комтех-90" – 1995-1996 г.
 • "Складова система" за "Арлекино Италия" ООД - Пловдив – 1996 г.
 • "Агенция за недвижими имоти" - поръчана от фирма от Малта – 1997 г.
 • "Търговска система" към "Солвекс - Козметични продукти" ООД – 1997-до сега
 • "Кандидат-студентска кампания" към ТУ - Пловдив – 1997-1999 г.
 • "Мултимедийна система за управление на рекламните блокове" за Радио Перник FM – 1998 г.
 • "Система за изчисляване на прахообразни емисии" за "Добив на цветни метали" ООД – 1998 г.
 • "Снабдяване и доставки" за "Солвекс - Козметични продукти" ООД – 1998-до сега
 • "Система за контрол на достъпа" за ТЕЦ "Марица Изток 2" – 1999 г.
 • "Производствена система" за "Солвекс - Козметични продукти" ООД – 1999-до сега
 • "Клиентска част на Интернет услуга SimpleScan" за SimpleScan.net, USA – 2000-2001 г.
 • "ZoneGuard2 – Хотелска система за контрол на достъпа и пожароизвестяване" за Хотел "Берлин"– 1999-2000 г.
 • "FMA" – Софтуер за управление на мобилни телефони. – 2005 г.
 • и много други.

 

Участвал съм в проектирането, дизайна, разработката и подръжката на множество сайтове, като основен създател или учестник в екип.

Социални

Може да ме намерите и последвате в Facebook, Twitter и ResearchGate.