2013/2014 - Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии)

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи две презентации по предварително избрани теми свързани с курса (Темите задължително се избират и уточняват по време на упражненията).

Вие трябва да:

 • разработите презентация по избрана тема от лекционния курс (виж учебника по Компютърна графика). Препоръчителен обем 10-15 слайда и не повече от 10 мин;
 • разработите втората презентация по избрана от вас тема свързана със съвременната Компютърна графика и нейните приложения (методи, алгоритми, хардуер, презентации и други). Препоръчителен обем 10-20 слайда и не повече от 10 мин.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите свързани с презентациите), така и структурата, времетраенето и съдържанието на презентациите. Задължително е да включите в презентациите си изображения - илюстрации във векторен и в растерен формат. От значение е и убедителността и пълнотата на изложението пред публика.

Вие получавате точки както следва:

 • Първа презентация
  • Oформление (5 точки)
  • Съдържание (5 точки)
 • Втора презентация
  • Оформление (5 точки)
  • Съдържание (15 точки)
  • Представяне (10 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава след представени и защитени презентации. Предаването на презентациите задължително трябва да става на служебния ми e-mail адрес (има го в сайта на ФМИ), като двете презентации трябва да бъдат архивирани в един архивен файл. Архива трябва да е с име ВашиятФакултетенНомер-ВашетоИме.zip (zip, rar или някой друг широко известен формат). Презентации неотговарящи на изискванията или непредадени по описания начин няма да бъдат проверявани и оценявани!

Литература

 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • Софтпрес "PowerPoint 2003 - в лесни стъпки", 2005 г., 224 стр., ISBN 9-546-85383-6
 • Софтпрес "PowerPoint 2007 - в лесни стъпки", 2008 г., 176 стр., ISBN 9-789-54685659-3
 • Joyce Cox, Joan Lambert "Microsoft Office PowerPoint 2007 Step by Step", 2007 г., 368 стр., ISBN 9-780-73562301-9
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.
 • и други.

Помощни материали

ПрегледAttachmentРазмер
bit-presentations-2014.pdf2.13 MB
tema2-prmeri-2014.pdf49.7 KB