Създаване на 3D модели за игри

Цели

Да се създадат 3D модели на предмети и участници в различни игри с насоченост българското средновековие. Моделите трябва да могат да се използват в Unity и в други подобни системи за създаване на игри.

Описание

Областта на т.нар. сериозни игри изисква множество 3D модели, който да могат да се използват за целите на обучението.

Моделите трябва да включват геометрия, текстури, материали, скелет (и скелетна анимация), специални ефекти (системи частици и др.) и др. За накои модели част от тези елементи може да не са необходими в зависимост от тяхното естество.

Сложност

Средна/Висока.

Необходимо време

6-12 месеца.

Необходими предварителни познания

Необходими са познания по 3D моделиране:

  • Създаване на базова геометрия
  • Склуптиране
  • UV-mapping и текстури
  • Създаване на скелет и скелетна анимация
  • Системи частици (коса, козина и др.) и други

Необходими са познания по системи за 3D моделиране и системи за създаване на игри:

  • Blender, 3DS Max, Maya, ZBrush и др.
  • Unity и др.

Разяснения

Идеи и съществуващи решения

Добре е да се разгледат следните налични материали:

  • https://blender.org/
  • https://unity3d.com/
  • При създаване на модели свързани с конкретна тематика е добре да се започне с проучване на областта и набелязване на конкретни видове модели, които ще са свързани с тази тематика и ще са необходими за дадената игра. Събират се достатъчно информация (включително и снимков материал) за всеки обект, който ще се моделира. Пристъпва се към моделиране на 3D моделите.

Ментори

А.Пенев

Материали

все още няма