2018/2019 - Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част

Внимание!

Дати на следващите лекции

14.12.2018, 04.01.2019 (две занятия) и 11.01.2019

Анотация

Целта на курса е запознаване с някои основни компютърни програми средства и системи, използвани в графичния дизайн. Втората част запознава студентите теоретично и практическо с продукти и системи за двумерен дизайн и обработка на растерни графични изображения. Акцентира се върху практическата работа с такива програмни системи. Обучението в самостоятелната подготовка е проектно базирано.

Изисквания

По време на практическата част на курса всеки студент трябва да разработи 2 проекта. Проектите представляват малки практически задачи свързани с изучаваните програмни средства. Всеки проект носи до 20 точки.

Критерии за оценяване

Крайната оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Текущата оценката се получава по време на последната учебна седмица при представени и защитени проекти.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проектите си през семестъра.

Проектите се предават и защитават последната учебна седмица.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните").

Литература

  • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
  • Andrew Faulkner and Conrad Chavez, "Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2018 release)", Adobe Press, 2018, 400 pp., ISBN 978-0-134-85248-5;
  • Adobe Creative Team, "Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book", Adobe Press, 2010, 464 pp., ISBN 978-0-321-70176-3;
  • "Adobe Photoshop CS4. Официален учебен курс", СофтПрес, 2009, 448 стр., ISBN: 978-9-546-85904-4;

Помощни материали