Висока сложност

Реализиране на Unit тестове за SolidOpt

Цели

Да се реализират unit тестове върху функционалността на инструментариума SolidOpt. Да се изготви документация на тестваната функционалност.

Описание

Модулното тестване (Unit testing) е метод за валидиране и проверка на софтуера, при който програмистът тества отделните софтуерни модули на сорс кода дали са годни за използване. Модулът е най-малката част от приложението, която може да бъде тествана. В императивното програмиране модула може да бъде процедура, функция или метод.

Областта на дипломната работа е подобласт на осигуряване на качеството на софтуера (Quality Assurance). Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на тестови случаи за приложения, анализ на последователността на изпълнение, както и интеграцията им в система като SolidOpt.

Сложност

Средна/Висока.

Необходимо време

6-12 месеца.

Разпространи съдържание